گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
2 جلسه دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
3 جلسه اول ۱۴۰۱/۰۷/۳۰