طرح هاي اجرا شده در دبستان نيكا

 1. طرح قصه گويي خلاق در پيش دبستاني

 2. طرح افزايش مهارت هاي اجتماعي در كودكان پيش دبستان

 3. اجراي طرح مهارت هاي زندگي

 4. اجراي طرح شهاب

 5. اجراي طرح تدبير مديريت در دبستان نيكا دوره اول

 6. اجراي طرح تعالي مديريت در دبستان نيكا دوره دوم

 7.  طرح جابر

 8. اقدام پژوهي

 9. درس پژوهي

 10. نويسنده كوچك

 11. توليد محتواي الكترونيكي

 12. مدرسه کیفی
 13. طرح بوم
 14. طرح کنترل و درمان اختلالات یادگیری
 15. بازی و یادگیری
 16. سواد خوانداری
 17. پروژه محوری
 18. حیاط پویا