پیام مدیر

دخترانم، دردبستان نیکا هفته ها نام گذاری می شود و متناسب با عنوان هر هفته شما، فعالیت های مختلفی را با همراهی معلمان برای کسب مهارت های اجتماعی و پرورشی انجام می دهید.
من هم هر هفته با پیامی همراه شما هستم.