دپارتمان زبان

روند آموزشی مدرسه نیکا 
 
آموزش زبان دوم به کودکان "بر اساس استانداردهای جدید و رایج در سراسر دنیا " بسیار آرام و عمیق انجام می پذیرد . این امر بدان گونه است که طبق استاندارد اروپایی CEFRکه بر اساس آن تمامی کتب و امتحانات استاندارد حال حاضر جهان تنظیم شده است، از کودکان انتظار می رود که تنها پس ازپایان سطحA1 در دبستان نیکا بتوانند به طور موثر و معنی دار در محاورات روزمره شرکت کرده و برای امور عمومی بنویسند. از اینرو گفتنی است، در سطوح پایین تر و خصوصا پایه های اولیه، به خاطر سپردن اشعار یا توانایی پاسخگویی به سوالات رایج به معنای تسلط به زبان نیست بلکه از جمله استراتژیهای آموزشی هستند که تاثیر خود را در بلند مدت نشان می دهند.
 
 
دپارتمان زبان
  1.  يادگيري زبان انگليسي براساس استاندارد CEFR اروپا و سطح بندي دانش آموزان با برگزاري آزمون قبل از سال تحصيلي

  2.  يادگيري زبان انگليسي جهت استفاده كاربردي
  3. ايجاد علاقه و انگيزه يادگيري زبان با روش هاي زبان شناسي مدرن
  4. يادگيري موثر و منطبق بر اصول روان شناسي آموزشي
  5. استفاده از سيستم نظارت و ارزيابي اصولي و پيوسته براي حذف عملكردهاي فردي و سليقه اي
  6. تعامل موثر با خانواده ها و گزارش هفتگي از عملكرد دانش آموزان
  7.  تهيه پروفايل يادگيري براي هر دانش آموز جهت ارزيابي سطح توانمندي فردي
  8. افزايش مهارت فكر كردن به زبان انگليسي با استفاده از روش تدريس دانش آموز محوري
  9. برگزاری کلاس های فوق برنامه  جهت ایجاد علاقه و یادگیری بیشتر