عنوان
اولین جلسه 98/8/1  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۳۹۸/۰۸/۱۱
گزارش
برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور اعضای منتخب انجمن دوره اول  و هیئت مدیره مدرسه نیکا 
 
1- اعضای هیئت رئیسه انجمن اولیا و مربیان انتخاب شدند.
2- بحث و گفت و گو درباره ی لزوم آموزش خانواده ( با موضوع خود مراقبتی توسط جناب آقای استاد علیرضا تبریزی)
3- توضیحات درباره ی پروژه بازی و یادگیری داده شد.
4- موارد انتقادات و پیشنهادات والدین یک به یک مطرح شد و در رابطه با آن هم فکری و پیگیری شد.