عنوان
جلسه دوم  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
گزارش

به نام خداوند جان آفرین

موارد بررسی شده در جلسه:
- اجرای اردو در ماه گذشته برای تمام پایه ها و برنامه ریزی برای اردوهای جدید با توجه به شرایط آب و هوایی
- پیگیری و برنامه ریزی جدید در صورت آنلاین شدن کلاس ها برای بهبود کیفیت
- تداوم کلاس های فوق برنامه به بهتربن نحو
- برگزاری کلاس های آموزش خانواده در همه پایه ها با توجه به نیازهای سنین 
- برنامه ریزی جهت برگزاری جشن عبادت برای پایه سوم