عنوان
جلسه اول  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۴۰۱/۰۷/۳۰
گزارش

با نام و یاد خداوند متعال

اولین جلسه انجمن دبستان نیکا با حضور تمام اعضا تشکیل شد.

موارد مطرح شده:
1- گزارش خانم رحیمی زاده در مورد بازسازی مدرسه و شروع سال تحصیلی.
2- بررسی مسائل مدرسه و توضیحات مدرسه.
3- بررسی اردو و پیگیری مجوزهای اردو.
4- بررسی مسائل سرویس و انتخاب نماینده انجمن برای قرارداد سرویس.
5- گفتگو در مورد مسائل کلی مدرسه و موارد گفته شده از طرف اولیا.