دبستان نيكا (1)
 

كلاس هاي آموزشي مجهز به تكنولوژي آموزش هوشمند

 
 
 
دپارتمان پيش دبستاني
 
 
 
 
 
كارگاه مونته سوري
 
 
 
 
 
 
 
 
سالن اجتماعات
 
 
سالن ناهارخوري
 
 
 
 
حياط مدرسه
 
 
 
پيست اسكيت


 
آزمايشگاه
 
 
 
سايت كامپيوتر
 
 
 
روابط عمومي مدرسه
 
 
اتاق مشاوره
 
 
 
 كتابخانه
 
 
آشپزخانه