آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 3

موقع سُرفه یا عطسه با آرنج جلوی دهانم را می گیریم .

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 2

وقتی می خواهم از خانه خارج شوم ، حتما از ماسک استفاده می کنم .

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 1

 دست هایم را بادقت و حوصله می شویم.