آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 15

 
"درخوردن میوه های فصلی زیاده روی نکنید و به اندازه مصرف شود."

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 14

"درزمان مطالعه ویا انجام تکالیف فاصله ی 30 سانتی متری را با کتاب رعایت کنید."

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 13

درخودرو درحال حرکت کتاب نخوانید.

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 11

سعی کنید هر روز ، حداقل بر لب سه  نفر خنده بیاورید .

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 10

هرروز صبح که از خواب بیدار می شوید، این جمله را تکمیل کنید. هدف امروز من ................. است.

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 9

هنگام نشستن در کلاس کج و قوز کرده ننشینید تا کمتر خسته شوید.
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 8

قبل از رفتن به مدرسه موهای خودرا شانه کنید . بهتر است شانه ی کوچکی درجیب خود داشته باشید.

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 7


آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 6

"درزمان امتحان ابتدا سوال های راحت تر را جواب دهید و بعد روی سوال های مشکل تر فکر کنید تا دچار کمبود وقت و اضطراب نشوید."

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 5

" هرگز با دستان آلوده و کثیف چشمان خود را نمالید."

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 4

"قبل از خوردن غذا و میان وعده ، دست هایت را خوب با آب و صابون بشوی ."

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 3

"مسواک بزن ، تا دهانت همیشه خوش بو بماند ."

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 2


آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 1

هرگز با دست آلوده و کثیف ، چشم های خود را نمالید.