آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین شماره 5

" هرگز با دستان آلوده و کثیف چشمان خود را نمالید."

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین شماره 4

"قبل از خوردن غذا و میان وعده ، دست هایت را خوب با آب و صابون بشوی ."

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین شماره 3

"مسواک بزن ، تا دهانت همیشه خوش بو بماند ."

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین شماره 2


آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آنلاین شماره 1

هرگز با دست آلوده و کثیف ، چشم های خود را نمالید.